معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بازدید کردند

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، مهندس علی پایکار معاون مرکز، خانم صفری از معاونت پژوهش دانشگاه و آقای نجف زاده کارشناس مرکز رشد، از بازدید کردند.

به گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد در خصوص بازدید از این مرکز گفت: موارد بررسی شده در این بازدید شامل تعداد واحدهای فناور مستقر بازدید شده 14 واحد از کل 32 واحد، تعداد کارگاه های بازدید شده 4 کارگاه و قراردادهای استقرار شرکت ها 32 مورد بود.

وی در  نظر گرفتن فضا برای واحدهای فناور پیش رشد در کنار واحدهای فناور مستقر و وجود واحد مکسان برای پرورش ایده های نوآور در زمینه تغذیه برای دانشجویان و همچنین اشتغالزایی دانشجویان را از ابتکارات و نوآوری ها طی بازدید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مرکز رشد انستیتو دانست.

رئیس مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بیان داشت: نتیجه بررسی از مرکز رشد، مستندات مربوط به واحدهای فناور و قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و به صورت کلی وضعیت مرکز و استفاده از پتانسیل های لازم برای فعالیت واحدهای فناور مورد تائید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

دکتر مفید نقاط ضعف مرکز رشد انستیتو را شامل عدم استقلال مالی مرکز دانست که با توجه به اینکه درآمد حاصل از فعالیت واحدهای فناور مستقیم به حساب انستیتو واریز می گردد.

وی افزود: نقاط قوت مرکز رشد نیز شامل اشتغالزایی برای دانشجویان و انجام طرح های تحقیقاتی بین هیات علمی، دانشجویان و تبدیل علم به ثروت است موارد قابل پی گیری نیز فراهم شدن زمینه بازاریابی محصولات شرکت ها، ایجاد فضای کارگاهی بیشتر برای انجام فعالیت واحدها و درخواست از ریاست محترم دانشگاه به منظور ایجاد شرایط لازم به جهت صرف درآمدهای حاصل از فعالیت مرکز رشد برای حمایت از شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، است.

فهرست