معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد؛ اتمام بخش نهایی طرح ملی بررسی مصرف در سال 99

معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به اتمام بخش نهایی طرح ملی بررسی مصرف در سال 99 اشاره کرد و گفت: نتایج این طرح ملی را در سالجاری آنالیز می کنیم و گزارش نهایی را جهت استفاده سیاستگذاران و مدیران ارایه می دهیم.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، مرتضی عبداللهی با بیان این مطلب گفت: برنامه های ملی در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور شامل دوره های چهارساله است و در حال حاضر که در سال 2020 قرار داریم، این دوره تا دو ماهه آینده به اتمام می رسد. البته ما برای دوره چهارساله جدید سه TOR نوشتیم که هر کدام فعالیت های خود را دارند و عمدتا در ارتباط با بهبود تغذیه مردم، ارتقای آگاهی و دانش مردم و برگزاری کارگاه های آموزشی برای کشورهای منطقه است. چرا که ما در منطقه مدیترانه شرقی تنها مرکز همکار در تغذیه هستیم.

وی درباره اتمام بخش نهایی طرح ملی بررسی مصرف بیان کرد: این طرح که عمده کارهای آن پیچیده و از دو سال گذشته انجام شده و به مدیریت داده ها رسیده است، متاسفانه سیستم نتوانسته مدیریت کند. اما این طرح با حضور دکتر رزاز رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دوباره حرکت کرده است و امیدواریم در سال 99 بتوانیم نتایج مصرف را آنالیز کنیم و گزارش نهایی را ارایه دهیم تا سیاستگذاران و مدیران بتوانند از طرح استفاده کنند.

معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با بیان اینکه دانشکده و انستیتو در کنار هم قرار دارند و فعالیت می کنند، تصریح کرد: ما در بخش دانشکده عمدتا در چارچوب ضوابط و سیاست های دانشگاه برنامه ریزی می کنیم و سیاست های دانشکده در سطح دانشگاه تعیین و ابلاغ می شود.

عبداللهی گفت: در حال حاضر لاین های تحقیقاتی خاصی از سوی دانشگاه معرفی نشده اما همکاران عضو هیئت علمی در این لاین ها فعالیت دارند و ما نیز آن ها را مدیریت و بودجه هایی را که نیاز دارند را فراهم می کنیم تا بتوانند تحقیقات مرتبط را در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه انجام دهند.

وی ادامه داد: در بخش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به عنوان یک نهاد ملی مردم را با مسایل مختلف که مهمترین آن راهنماهای غذایی است، آشنا کنیم. و در حال حاضر به دلیل اپیدمی کرونا، سرعت این راهنماها کند شده است.

معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور راه اندازی و اعتلای واحد ترجمان واحد دانش همگانی را راه اندازی کردیم و همچنین در حال راه اندازی وب سایتی در راستای آگاهی و آموزش مردم در بخش راهنمای غذایی هستیم.

عبداللهی گفت: طی دو ماه گذشته، اپلیکیشن تاک را راه اندازی کردیم  و به این فکر هستیم که اپلیکیشن دیگری راه اندازی کنیم و جدول ترکیبات غذایی را ارایه دهیم.

وی در خصوص پیشرفت طرح های ملی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی و پذیرفتن پیشنهادات سایر همکاران در مورد طرح ها اظهار امیدواری کرد.

 

 

 

 

 

 

فهرست