معرفی

تهیه تقویم فرهنگی، هماهنگی برنامه ‌های ساعت فرهنگ، برگزاری مراسم های مختلف ملی و مذهبی، هماهنگی و برگزاری جلسات شورای فرهنگی، هماهنگی فعالیت ‌های تشکل ‌ها و انجمن های علمی دانشجویی، هماهنگی امور مربوط به سالن ورزشی و واحد تربیت بدنی دانشکده، برگزاری کارگاه های آموزشی، رابط میان مرکز مشاوره دانشکده با دانشگاه، بررسی و پیگیری مشکلات دانشجویان، ارائه بروشورهای مرتبط به سلامت روان و مشاوره در دانشکده، هماهنگی فعالیت ‌های فرهنگی و هنری کانون ‌های فرهنگی دانشجویی و انجمن صنفی دانشجویی دانشکده.

رسالت و چشم انداز  

ارائه بهینه خدمات رفاهی،‌ فرهنگی و مشاوره ای به دانشجویان و کارکنان محترم دانشکده و انستیتو تغذیه و صنایع غذایی در راستای  ارتقاء سلامت جسمانی و روانی و رشد فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر هم فکری و  مشارکت خود افراد.

اهداف

از اهداف عمده معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی که در راستای سیاست‌های راهبردی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-    ارتقاء باورها و ارزش های فرهنگ اسلامی- ایرانی؛
2-    توانمند سازی و افزایش سطح آگاهی در امور اجتماعی؛
3-    ایجاد فضایی مناسب برای رقابت سالم و رشد سازمانی با تکیه بر اصل کرامت انسانی؛
4-    شرکت موثر دانشجویان در فعالیت های جمعی به منظور ایجاد روحیه کارگروهی و هم یاری با ارایه نظرات راهبردی آنان؛
5-    توجه ویژه به موضوع حرفه ای گری و چگونگی افزایش سطح دانش دانشجویان؛
6-    فراهم سازی یک بستر مناسب برای رشد و شکوفائی استعدادهای دانشجویان در تمام ابعاد ؛
7-    شناسایی و توانمند سازی دانشجویان و کارکنان در زمینه های فرهنگی و ورزشی؛
8-    برگزاری کارگاه های آموزشی- مهارتی به منظور افزایش توانایی و مهارت های افراد در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛
9-    ارتقاء سطح سلامت روان دانشجویان؛
10- افزایش مشارکت کانون ها و تشکل های دانشجویی به منظور تحقق اهداف فرهنگی- اجتماعی؛
11- ارتقاء فعالیت های فرهنگی در راستای بهبود سبک زندگی دانشجویان؛
12- بهبود فضاهای فرهنگی، ورزشی، عبادی و رستوران؛
13- تقویت فرهنگ ورزش در میان­ دانشجویان و کارکنان

 وظایف حوزه امور دانشجویی

هماهنگی امور مربوطه به وام های دانشجویی، مسکن، ضروری و خریدکالا، بیمه و ودیعه مسکن به دانشجویان متقاضی، تسویه حساب در زمان فارغ ‌التحصیلی، واکسیناسیون و کار دانشجویی.

دکتر آرزو رضازاده
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
arezoo.rezazadeh@gmail.com

معاون

زهره میرصادقی
کارشناس

مجید آقا ماری نجف آبادی
کارشناس

فهرست