معرفی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

رییس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، گفت: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی فرصت ویژه‌ای را برای تبدیل ایده‌های کاربردی دانشجویان به عمل و در نهایت کسب درآمد را فراهم می‌کند.

 

 

https://sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

فهرست