معرفی کتاب “برنامه های تغذیه جامعه در نظام سلامت ایران” انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

کتاب برنامه ای تغذیه جامعه در نظام سلامت ایران تلاشی است برای مستند سازی و معرفی برنامه های تغذیه ای موجود در کشور که با هدف بهبود وضع تغذیه گروه های ویژه و آسیب پذیر یا کل جامعه در نظام سلامت کشور در حال اجرا هستند و البته برخی نیز بطور موقت در طول جریان نگارش و تدوین کتاب متوقف شده اند. در این کتاب، برنامه های تغذیه ای با توجه به گروههای هدف اصلی، شامل زنان سنین باروری، کودکان زیر 1سال، کودکان سنین مدرسه و نوجوانان، جوانان و میانسالان و سالمندان کل جامعه طبقه بندی و معرفی شده اند. در گردآوری اطلاعات تا حد ممکن از اسناد موجود در مورد هر برنامه، مقالات ومطالعات انجام شده و در مورد آن و نظر کارشناسی کارشناسان دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت استفاده شده است. در عین حال، اعضای دانشگاهی تیم اجرای این پروژه، با استناد به اجزای ضروری یک برنامه، بخش هایی از برنامه ها را که در اسناد موجود توضیح داده نشده بودند، از طریق مطالعه و مصاحبه با مطلعان برنامه تکمیل نموده اند. در نتیجه در کتاب، مشخصات برنامه ها بصورتی هماهنگ در همه ابعاد منعکس شده است. در عین حال، در انتهای معرفی هر برنامه، ارزیابی تدوین گران، از نقاط قوت و ضعف برنامه فهرست شده است. امید آنکه این مجموعه بتواند به عنوان یک مرجع اولیه در معرفی مهمترین مداخلات جمعیتی اعمال شده در کشور مورد استفاده پژوهشگران و علاقمندان قرار گیرد.

فهرست