مساعدت هیأت رییسه محترم دانشگاه در ارتقای اعضای هیأت علمی پژوهشی

 

پیرو پیگیری های به عمل آمده توسط انستیتو و معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، هیأت رییسه محترم دانشگاه در جلسه اخیر که در انستیتو تشکیل شد، با معادل سازی تدریس کلاسی (معادل برگزاری کارگاه های آموزشی) و راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (معادل انجام طرح های ملی و اثرگذار) در ارتقای عمودی اعضای هیأت علمی پژوهشی دانشگاه موافقت کرد. جزئیات اجرایی مطابق با ممیزی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه صورت خواهد گرفت.

فهرست