موفقیت دکتر نرگس شهبازپور در “سومین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت”

 

موفقیت دکتر نرگس شهبازپور از کارکنان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در کسب مقام اول رده سنی ۴۲-۳۷ و دوم تیمی “سومین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت” رشته آمادگی جسمانی، را تبریک عرض می نماییم و برای ایشان سلامتی و تندرستی آرزو می کنیم.

 

 

 

https://sbmu.ac.ir/all_news/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

فهرست