نشست بررسی «تشکیل ستاد امنیت غذایی و تغذیه به منظور پیشگیری از مسائل ناشی از بحران کرونا» برگزار شد

جلسه هم اندیشی

نشست هم‌اندیشی جهت بررسی تشکیل ستاد فرابخشی امنیت غذایی و تغذیه به منظور حفظ امنیت غذایی کشور منطبق با شرایط بحرانی کنونی و بررسی جایگاه و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور دکتر علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر رزاز سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر میرزاپور مشاور استراتژیک سازمان غذا و دارو،  دکترملک افضلي رئيس گروه سياست حکمراني براي سلامت، دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، دکتر عبداللهي مدير کل دفتر بهبود تغذيه جامعه، دکتر محمدي نصرآبادي عضو هيات علمي انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور، مهندس يوسف زاده معاون مدير کل نظارت بر اجراي استاندارد- سازمان ملی استاندارد،  دکتر اميراحمدي سرپرست اداره شبکه آزمايشگاهي کشور- سازمان غذا و دارو،  دکتر پورمقيم سرپرست آزمايشگاه کنترل و ارزيابي غذا- سازمان غذا و دارو،  مهندس فرساد کارشناس

مسئول مرکز سلامت محيط و کار،  مهندس شيخي زاده کارشناس دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي،  گروه سیاست حکمرانی برای سلامت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مرکز سلامت محیط و کار، دفتر بهبود تغذیه ۹۹/۵۲۶ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و  صنایع غذایی،  تشکيل این جلسه در راستاي نامه مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري و سرپرست نهاد رياست جمهوري و همچنين بنابر دستور وزير بهداشت،

درمان و آموزش پزشکي؛ جهت بررسي تشکيل ستاد امنيت غذايي و تغذيه بهبود است.

بنابراین گزارش،  هدف و خروجي جلسه هم انديشي جهت بررسي تشکيل ستاد فرابخشي امنيت غذايي و تغذيه به منظور حفظ امنيت غذايي کشور منطبق با شرايط  سازماندهی نقطه نظرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير دستگاه هاي مدعو در جلسه و در نتيجه تدوين يک نامه

و بيان رد يا پذيرش اين شرايط، جهت ارائه به مقامات تصميم گيرنده،پس از

وصول شاخص هاي وقوع بحران در امنيت و ايمني غذايي، و اثبات وجود بحران در اين زمينه، تشکيل اين ستاد محرز می باشد و اين ستاد بايد در سطوح کل کشوري تشکيل شود. همچنين ايمني و امنيت غذايي تفکيک ناپذير هستند.

این گزارش می افزاید، اگرچه در شرايط تحريم و کرونا هستيم، ولي اين ستاد نبايد صرفا به تامين مواد غذايي اکتفا کرده و از کنار سلامت موادغذايي به آساني عبور کند. سياستگذاري هاي الزام در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و همچنین سياست ها در خصوص صادرات و واردات در نظر گرفته شود و واردات و صادرات مواد غذايي طبق مصوبات ستاد مذکور صورت پذيرد.

همچنین  طبق نامه وصول شده از رياست جمهوري، به نظر مي رسد که به برخي از وظايف ذاتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو و معاونت بهداشت توجه نشده است و در نامه ارسالي به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت دفاع از فعاليت هاي صورت گرفته در اين زمينه، بايد به توانمندي هاي موجود دستگاه ها اشاره شد.

براساس این گزارش، جلسات امنيت غذايي با همکاري ساير نهادها در سال جاري و با محوريت انستيتو برگزار شده است. شوراي نوآوري در صنايع غذايي در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تشکيل شده است که هدف آن پيگيري تامين و امنيت غذايي با تاکيد بر حمايت از صنايع غذايي بوده است.

همچنین  با افزايش قيمت نهادهاي دامي، حبوبات، کالاهای اساسي وارداتي مانند روغن و ادامه اين روند افزايشي هزينه ها، شواهد بوجود آمدن يک بحران جدي خواهيم بود.

گفتنی است، رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سلامت است. بنابراين نبايد اجازه داد بحث ايمني از امنيت غذايي جدا شود.

فهرست