نشست توسعه همکاریهای علمی و فناوری انستیتوتحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

جلسه ای با حضور دکتر دارایی مدیر کل آزمایشگاههای سازمان غذا ودارو، دکتر کبارفرد خانم دکتر میراحمدی، دکتر فردوسی، دکتر محمدی، مهندس مشایخ و دکتر حسینی در تاریخ29/8/96  برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر حسینی ریاست انستیتو اعلام کرد که انستیتو هشت برنامه ملی با عناوین: بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد در کشور، مراقبت غذا و تغذیه، پایش عوامل خطر تغذیه ای بیماریهای غیر واگیر در مواد غذایی صنعتی و صنفی ایران 1397-1396، کوهورت رابطه میان تغذیه و بیماری های غیرواگیر در معلمان ایرانی، مطالعه کل رژیم غذایی ایران، تدوین جدول ترکیبات مواد غذایی، تحلیل و ارزشیابی سیاستهای امنیت غذایی و تغذیه، ترجمان دانش و آموزش تغذیه و غذای سالم را در دست اجرا دارد وبا توجه به اهمیت آنها در سلامت جامعه همکاری برون بخشی و هم افزایی و انجام فعالیتهای مشترک میان آزمایشگاه رفرانس و انستیتو ضروری است. آقای دکتر دارایی اعلام کردند با توجه به آن که این آزمایشگاه دارای امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات پیشرفته ای است از این رو می توان پروژه های مشترک و پایان نامه های دانشجویی با با همکاری سازمان صورت گیرد. در ادامه جناب آقای دکتر کبارفرد اعلام کردند که مرکز تحقیقات سلامت غذای دانشگاه که دارای تجهیزات و امکانات پیشرفته ای است می تواند برای  انجام امور مربوط به آزمون های شیمیایی با انستیتو همکاری داشته باشد. همچنین مهندس مشایخ نیز اعلام کردند با توجه به پتانسیل گروه آموزشی صنایع، می توان پروژه های مشترک میان این گروه و آزمایشگاه رفرانس بر اساس مصوبات و اولویت های آن سازمان داشت. در ادامه گزارشی از برنامه پایش عوامل خطر تغذیه ای …ارائه ودر مورد نحوه همکاری با آزمایشگاه رفرانس بحث گردید. در انتها خانم اسماعیلی در مورد برنامه مطالعه مخاطرات رژیم کل صحبت کردندکه: اجرای این برنامه می تواند اطلاعات جامعی را در زمینه کیفیت تغذیه ای و ترکیب رژیم های غذایی برای زیر گروه های مختلف جمعیتی در اختیار برنامه ریزان و سیاست گزاران قرار دهد. این بررسی با هدف به کارگیری راهکار مطالعه مخاطرات رژیم کل به منظور ارزیابی کفایت دریافت ریز مغذی ها ( آهن، روی) و مواجهه رژیمی با فلزات سنگین( سرب و کادمیم) در جمعیت شهر تهران خواهد پرداخت. ودر نهایت با انجام این مطالعه به اين سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد كه آيا رژيم غذايي مصرفی ايمن است؟ در واقع این اطلاعات می تواند به عنوان اطلاعات پایه در مطالعات پایش بعدی مورد استفاده قرار گیرد. در پایان نیز ازآزمایشگاهها وپایلوت پلنت بازدید بعمل آمد.

فهرست