نشست علمی و کارگاه Total Diet Study)TDS)

 کارگاه و نشست علمی 5 روزه Total Diet Study از تاریخ 4 آذر ماه 96 تا 9 آذر ماه 96 در محل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، با ریاست آقای دکتر هدایت حسینی و حضور نمایندگان سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان سازمان غذا و دارو، محققان و اعضای هیئت علمی انستیتو تغذیه و نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان دامپزشکی برگزار گردید.پیرو تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان غذا و دارو و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور مقرر شد طرح Total Diet Study جهت بررسی میزان در معرض قرارگیری خانوار تهرانی به عوامل خطرزایی همچون فلزات سنگین (که از طریق مواد غذایی وارد بدن می شوند) مورد بررسی قرار گیرد. نظر به اینکه این طرح برای نخستین بار در ایران انجام می شود با مشارکت دفتر سازمان بهداشت جهانی وزارت بهداشت ایران از نمایندگان بین المللی WHO که در این زمینه تجاربی در اختیار داشتند دعوت به عمل آمد تا در قالب نشست علمی و کارگاه به بیان چالش ها و ارائه راهکارها در پیشبرد Total Diet Study بپردازند.در کارگاه مذکور روش های نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها برای آنالیز و معتبرسازی تجهیزات دستگاهی، بررسی خطرات ناشی از دریافت فلزات سنگین با استفاده از نرم افزار rivm و در نهایت Risk characterization، روش های عملی بکار رفته در اجرای طرح Total Diet Study در سایرکشورها ارائه شد

 

.

فهرست