هشتمین جلسه هم اندیشی فعالان حوزه غذا و تغذیه در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد

هشتمین جلسه هم اندیشی فعالان حوزه غذا و تغذیه در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور دکتر رزاز سرپرست انستیتو یکشنبه 25/8/99 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در هشتمین جلسه هم اندیشی فعالان حوزه غذا و تغذیه گزارش دستاوردهای یک ماه اخیر انستیتو اعم از ثبت انستیتو در سازمان ملی یونسکو، انتخاب روابط عمومی انستیتو به عنوان روابط عمومی برتر در کشور و همکاری های بین بخشی با معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، شبکه شاد برای کودکان و صدا و سیما با هدف آگاه سازی در حوزه تغذیه توسط دکتر رزاز ارایه شد.

در این جلسه به گستردگی هر چه بیشتر آگاه سازی مردم و دانش آموزان در راستای تغذیه سالم بخصوص در دوران کرونایی پرداخته شد.

فهرست