هفتمین جلسه شورای عالی مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد

هفتمین جلسه شورای عالی مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور دکتر جلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو، دکتر مقیمی مدیر فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهندس خیابانی مشاور مرکز رشد و نوآوری انستیتو، دکتر وحید مفید رییس مرکز رشد و نوآوری انستیتو و استادیار دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهندس علی پایکار معاون مرکز رشد و نوآوری، علیرضا کریمی رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار، زنجیره گندم، آرد و نان ، مرتضی عبداللهی معاون پژوهشی انستیتو، مهندس شایسته مشاور انستیتو در امور فعالیت های انستیتو و مرکز رشد و نوآوری و دکتر محمدرضا کوشکی دانشیار و دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی انستیتو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در هفتمین جلسه شورای عالی مرکز رشد و نوآوری مذاکراتی در خصوص نحوه و چگونگی فعالیت های این مرکز صورت گرفت و پیشنهاداتی از سوی اعضا مطرح شد.
فهرست