هفتمین جلسه قرارگاه اجتماعی مرکز رصد و پایش و مدیریت آسیب های اجتماعی کلان شهر تهران

هفتمین جلسه قرارگاه اجتماعی مرکز رصد و پایش و مدیریت آسیب های اجتماعی کلان شهر تهران در روز شنبه مورخ 30 دی ماه 1402 در محل ساختمان مرکزی شهرداری تهران با موضوع سامان دهی معتادین متجاهر، کودکان خیابانی و متکدیان و ارائه گزارش وضعیت کودکان زباله گرد برگزار گردید.

 

در این جلسه مقرر شد سازمان های بهزیستی و شهرداری مسئولیت جمع آوری و اسکان کودکان را عهده دار باشند و دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات پزشکی را ارئه نمایند. همچنین دو وظیفه ذیل به انستیتو تحقیقات تغذیه محول گردید:

1- تهیه یک برنامه غذایی مناسب کودکان کار

2- تهیه برنامه غذایی برای مددجویان یاور شهرهای شهرداری تهران

در این جلسه همچنین مقرر شد بسته های معیشتی اهدایی به کودکان کار و معتادان، به طراحی و تاییدیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور انجام شود.

همچنین، رژیم غذایی گرمخانه ها و یاورشهرها توسط انستیتو تغذیه طراحی و اجرا گردد.

فهرست