هفدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان

11 لغایت 12 اسفندماه 1400

گروه های هدف :
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص کلیه کودکان
متخصص کودکان
پزشکان عمومی
پزشکی اجتماعی
علوم تغذیه

محورهای برنامه :
چاقی در کودکان
تغذیه در جامعه
تغذیه بیمارستانی

فهرست