جلسه اعضای شورای صنفی دانشجویان

در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسه اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه با جناب آقای دکتر امیر محمد مرتضویان رئیس انستیتو و دانشکده و جناب آقای دکتر مهرداد محمدی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده ، تقاضای دانشکده برای انجام واکسیناسیون دانشجویان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه جناب آقای سیامک برزیده دبیر مرکزی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه با تشریح روند واکسیناسیون  دانشجویان دانشگاه، در خصوص زمان واکسیناسیون دانشجویان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و نحوه فراخوان آنها توضیحاتی ارائه داد و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

فهرست