“وبینار نقد و داوری مقالات علوم پزشکی از منظر اصول اخلاق در نشر”

زمان: چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400 (معادل 9 مارچ 2022) ساعت 10:30 صبح لغایت 12:30

 مدرس: دکتر سیدمحمد میری (MD, PhD) فلوشیپ اخلاق در نشر- مدیرعامل انتشارت بریفلند

  دفتر مجلات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 شرکت برای عموم آزاد است. 

  لینک مستقیم ثبت نام در وبینار (الزامی)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uP7CZ_ePSmOtBtKHMpS4vA

 بعد از ثبت نام، لینک حضور به شما ایمیل میشود

فهرست