ورود انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در راستای اصلاح ساختار زنجیر گندم – آرد-نان

کارخانه

بازدید دکتر میرزای رزاز از کارخانه آرد باختر

فهرست