وضعیت تغذیه مادر در بارداری با وضعیت تن سنجی و تکاملی نوزادش ارتباط دارد

در یک مطالعه همگروهی که با هدف تعیین ارتباط دریافت غذایی مادر (قبل و حین بارداری) با ویژگی‏های تن ‏سنجی و نمو حرکتی، ارتباطی و شناختی شیرخواران از تولد تا 12 ماهگی در شهر تهران در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور انجام شد مشخص شد که وضعیت تغذیه مادر قبل و حین بارداری با نمایه ‏های تن‏ سنجی هنگام تولد نوزادان در ارتباط است. به عبارتی این پژوهش نشان می‌دهد تغذیه‏ در دوران بارداری نقش مهمی در پیامدهای رشد و تکامل کودکان دارد.

فهرست