پیام دکتر مرتضویان سرپرست انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

افتخار ملی، از خرمن شما دانشجویان خوشه می چیند و عزت و سربلندی، از آبی عزم و نشاط آسمان شما   می بارد. فرداهای سبز، دست امید به دامان شما دراز کرده و نیازهای فردا چشم انتظار به تلاش بی درنگ و خستگی گریز شما دوخته اند.

ایرانی سربلند و آباد، در جاده روشن اندیشه های تو به انتظار نشسته و ایرانی به تماشای نگارخانه تلاش و فداکاری تو در فردایی آباد و روشن برخاسته است.

سرسبزی فردا، مدیون همت و غیرت و ایمان امروز توست.

ای دانشجو روزت گرامی و عزمت بی کرانه باد!

فهرست