چهارمین کنگره بین المللی مدیریت دیابت

چهارمین کنگره بین المللی مدیریت دیابت ۱۸ و ۱۹ آبان ماه سال ۱۴۰۲ در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار خواهد شد.

فهرست