کارگاه روشهای پژوهش کیفی در مطالعات تغذیه ای در انستیتو و دانشکده علوم تغذیه برگزار گردید.

كارگاه “روش های پژوهش­ کيفی در مطالعات تغذیه­ای” برای اعضای هيأت علمی، کارشناسان و دانشجویان مقطع دکترای تخصصی در  انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در روزهای 7 و 8 مهرماه 1397برگزار شد. هدف این کارگاه آشنا سازی شرکت کنندگان با بنیان­ها و مفروضات هستی شناختی/ معرفت­شناختی پژوهش کيفی، انواع پژوهش­های کیفی، روش­های جذب مشارکت­کنندگان و جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش­ها (مانند مصاحبه و بحث گروهی متمرکز، مشاهده و روش دلفی) و اصول طراحی پژوهش کیفی و کاربرد آنها در پژوهش­های حوزه تغذیه و سلامت بود. همچنین، روش­های کنترل استحکام و اعتبار فرایندها، داده­ها و نتایج پژوهش­های کیفی و نرم­افزارهای مورد استفاده در تحلیل داده­های کیفی بحث شد و آ نرم­افزار رایج در تحلیل داده­های کیفی آموزش داده شد و شرکت کنندگان عملا کار با آن را تجربه کردند. امید آنکه چنین کارگاههایی به گسترش توانمندی های محققان تغذیه و تعمیق دیدگاههای پژوهشی  در مطالعات تغذیه­ای کمک نماید.

 

فهرست