کارگاه غذا و تغذیه سنتی ، بومی و فرهنگی

 ((   کارگاه غذا و تغذیه سنتی ، بومی و فرهنگی  ))

کارگاه غذا و تغذیه سنتی، بومی و فرهنگی با حمایت اتحادیه بین المللی علوم تغذیه International Union of Nutritional Science(IUNS)  با حضور ۱۹ عضو هیات علمی و دانشجوی دکترا در تاریخ ۱۸ الی ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد. مباحث کارگاه توسط دو مدرس اصلی خانم دکتر Harriet Kuhnlein استاد بازنشسته دانشگاه مک گیل کانادا و آقای دکتر Thingngcmmg longvah رییس انستیتو تغذیه حیدرآباد هند (که مشترکا مسئول یک گروه کار با نا همین کارگاه در سازمان خواربار و کشاورزی جهانی FAOهستند) و با همراهی خانم دکتر  Masami Iwasaki- Goodman انسان شناس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در ژاپن، آقای دکتر ابراهیم فلاح استاد دانشگاه لرستان و خانم دکتر نسرین امیدوار استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ارائه شد. در این کارگاه دو روزه، شرکت کنندگان با اهمیت غذاهای سنتی ، بومی و فرهنگی در سلامت تغذیه ای و ارتقای امنیت غذایی و روشهای مستندسازی مواد غذایی بومی و نظام غذایی فصلی آشنا شدند. از جمله فعالیت های برنامه ریزی شده در این کارگاه، یک گشت آموزشی در بازار روز محلی برای مشخص کردن و شناسایی غذاهای محلی بود. همچنین، استفاده از روشهای نمونه گیری علمی و تعیین ترکیبات مواد غذایی با استفاده از روشهای آزمایشگاهی مناسب و روش های موفق ارتقاء گسترش غذا های سالم محلی بحث شد. در جمع بندی شرکت کنندگان برنامه های خود را برای گسترش دانش سنتی و شناسایی غذاهای بومی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

 

فهرست