برگزاری کنفرانس علمی “تفسیر داده های آزمایشگاهی”

کنفرانس علمی یک روزه “تفسیر داده های آزمایشگاهی” ویژه متخصصین تغذیه به همت واحد تغذیه مدیریت خدمات بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

این دوره آموزشی با هدف افزایش آگاهی و حساسیت تیم تغذیه بالینی بیمارستان ها نسبت به داده ای آزمایشگاهی مرتبط با بیماری های تغذیه ای، متابولیک، مزمن و التهابی مانند دیابت، افزایش فشار خون، افزایش چربی خون، بیمار ی های قلبی عروقی و انواع سرطان ها در روز یکشنبه 6 آذرماه 1401 برگزار شد.

کنفرانس علمی تفسیر داده های آزمایشگاهی با حضور 100 نفر از کارشناسان و متخصصان تغذیه بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در بستر سامانه کشوری آموزش مداوم ثبت نام شده بودند، تشکیل شد.

دکتر زهرا یاری و دکتر سمیرا ابراهیم اف از متخصصین تغذیه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذیی کشور، بعنوان مدرس این کنفرانس علمی، آموزش های لازم را درخصوص نحوه تفسیر داده های آزمایشگاهی ارائه کردند.

شایان ذکر است، برنامه های آموزشی تدوین شده از سوی معاونت درمان با مشارکت دانشکده تغذیه، طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت برای ارتقا شاخص های تغذیه ای و سلامت عمومی کشور برنامه ریزی می شود.

http://reatment.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=62&pageid=821&newsview=123287

فهرست