1. گروه تحقیقات صنایع غذایی

چشم انداز

تحقیق و توسعه روش‏های مناسب تولید، تبدیل و نگهداری مواد غذایی برای دستیابی به خودکفایی در صنایع غذایی و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و ایمنی مواد غذایی

رسالت

تعریف و ارائه راه‌کارهای مناسب جهت بررسی و انتخاب روش‌های لازم و مناسب برای تولید، تبدیل و نگهداری مواد غذایی.

اهداف   

–        ارائه روش‌های مناسب جهت بهینه سازی تکنولوژی تولید، تبدیل، نگهداری و بسته‌بندی مواد غذایی
–         بررسی و شناسایی مواد اولیه مناسب برای فعالیت‏های مختلف غذایی
–         ارزشیابی مواد خام، پخته و فرایند شده متداول در کشور و وارداتی از کشورهای مختلف
–         بررسی آلودگی‏های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی
–         بررسی روش‏های مناسب غنی کردن مواد غذایی با توجه به کمبودهای تغذیه‌ای مناطق مختلف کشور
–        بررسی روش‏های کم کردن و جلوگیری از ضایعات مواد غذایی
–        بررسی امکانات دسترسی به منابع جدید غذایی
–         انجام امور تحقیق و توسعه برای واحدهای صنایع غذایی
–         بررسی کاربرد منابع بیولوژیک در صنایع غذایی

دکتر خدیجه خوش طینت
استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
مدیر گروه
kh.khoshtinat@sbmu.ac.ir

دکتر محمدرضا کوشکی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
mr_koushki@sbmu.ac.ir

دکتر روح الله فردوسی
استادیار، دکترای حرفه ای دامپزشکی، بهداشت عمومی
rferdosi@sbmu.ac.ir

دکتر زهرا هادیان
استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
z_hadian@sbmu.ac.ir

دکتر مهرداد محمدی
استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
mohammadi@sbmu.ac.ir

دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد، دکتری تخصصی مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
k.khosravi@sbmu.ac.ir

دکتر سارا سهراب‌وندی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
sohrabv@sbmu.ac.ir

دکتر سعیده اسمعیلی
استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
nkhorshidian@sbmu.ac.ir

 دکتر نسیم خورشیدیان
استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
nkhorshidian@sbmu.ac.ir

دکتر مریم بیاناتی
استادیار، دکترای تخصصی شیمی دارویی
mbayanati@sbmu.ac.ir

 پالیز کوهی کمالی دهکردی
کارشناس ارشد آزمایشگاه

 فریبا قدرت
مسئول دفتر گروه

المیرا دانایی
سرپرست آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

فهرست