گزارش فعالیت شهریور ماه سال 1399 معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور؛

گزارش فعالیت شهریور ماه سال 1399 معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به شرح ذیل ارایه می شود.

به گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، برگزاری کارگاه های آموزشی بهوشیاری هیجانی( دو جلسه) با همکاری مرکز محترم مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه و پخش زنده جلسه در کانال اینستاگرام، برگزاری شورای فرهنگی، گزارش و تقدیر از کادر اجرایی دانشجویان و کارمندان محترم مبنی بر انجام فعالیت های خیرخواهانه دانشجویی کارمندی در هفته نیکوکاری، بزرگداشت و تهیه مستندات مرتبط با مناسبات ملی، مذهبی، فرنگی و اطلاع رسانی آن از طریق اتوماسیون اداری و کانال های مجازی و برگزاری کارگاه های تفکر اخلاق با موضوع آموزش حلقه های تزئینی( دو روز در هفته) با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو در شهریور ماه سال 1399است.

فهرست