محوریت انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در ارتقاء زنجیره گندم، آرد و نان کشور

طی تفاهم نامه ای بین انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و شورای سلامت وزارت بهداشت محوریت ارتقاء زنجیره گندم، آرد و نان کشور به انستیتو واگذار گردید و در راستای آن اولین همایش علمی و آموزشی به روز آمدی روش های فن آورانه ارتقاء کیفی گندم و آرد و نان روز چهارشنبه 96/7/12 در انستیتو برگزار شد. در این همایش که مدیران کنترل کیفی و آزمایشگاه و دست اندرکاران تولید آرد منطقه یک حضور داشتند. دکتر هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در راستای جایگاه و اهمیت نان در سلامت جامعه اعلام کرد که هدف ما در مجموعه انستیتو تغذیه این است که جهت بهبود زنجیره گندم، آرد و نان اقدام نماییم دکتر حسینی همچنین افزود بازار گندم در جهت افزایش نیاز و مصرف پیش می رود و براساس آمار FAO در دنیا بین سالهای 2007 تا 2017 افزایش نیاز به گندم 22/4 درصد بوده که در این میان بیشترین مصرف گندم در قاره اروپا بوده و ایران هم در دهه های 6 و 7 در این مسیر قرار گرفته است. بنابراین ارتقاء و بهبود زنجیره گندم، آرد و نان بسیار ضروری است. دکتر کریمی رئیس هماهنگی دانش، صنعت و بازار (زنجیره گندم، آرد و نان) نیز خطاب به مسئولین و مدیران کنترل کیفی گفت شما وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارید تا بتوانید کیفیت نان ارائه شده به جامعه بهبود بخشید. و در ادامه جمعی از مدیران شرکت های تولید آرد ونان به بیان مسائل و مشکلاتشان پرداختند

فهرست