آگهی مزایده اجاره مکان بوفه

انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده جهت اجاره مکان بوفه خود اقدام نماید، لذا در صورت تمایل جهت شرکت در مزایده یاد شده، نرخ پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1402/7/4 به آدرس: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی، پلاک ۷ ، برای حراست این دانشکده به صورت مکتوب در پاکت سربسته ارسال فرمایید. مقتضی است در صورت نیاز جهت توضیحات بیشتر با شماره ۲۲۳۷۶۴۱۷ (معاونت پشتیبانی) تماس حاصل فرمایید.

فهرست