عنوان “بررسی رژیم غذایی دارای مقادیر کم fodmap ( الیگوساکاریدها، دی ساکاریدها، مونوساکاریدها و پلی ال های تخمیرپذیر ) با و بدون گلوتن، بر علایم بالینی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر “

ارائه دهنده :جلسه دفاع پایان نامه خانم  فاطمه محسنی  دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

چکیده پایان نامه خانم فاطمه محسنی

فهرست