نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت

در راستای اشاعه فرهنگ خیر در جامعه، بهره گیری صحیح از کمک ها و مشارکت های مردمی ، هدایت آن ها به سوی اولویت های ملی حوزه ی سلامت استفاده از ظرفیت های داوطلبان و مسئولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی در بهبود جایگاه نظام سلامت کشور، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف، تبیین ضرورت ها و واولویت ها در حوزه خیریه به خصوص در زمان وقوع بحران هایی مانند پاندمی کرونا و با عنایت به مسئولیت اجتماعی دانشگاه های نسل چهارم و لزوم تربیت و پرورش جامعه علوم پزشکی متخصص، حکیم، حساس به مسائل اجتماعی، خیر، مسئولیت پذیر و توانمند که با تولید علم و ترویج دانش زمینه رشد و بالندگی جامعه را فراهم آورده در حل مسائل و مشکلات اجتماع به خصوص مسائل حوزه سلامت مشارکت فعال داشته اخلاق حرفه ای را سرمش خود قرارداده و مسئولیت های اجتماعی و داوطلبانه خود را به خوبی ایفاد کنند اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بهره مندی از ابزار هنر و به منظور شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگی و هنری کشور، اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ملی مشارکت اجتماعی سلامت نموده است.

gallery pages

geksliwpjsofnsyi

tqwtpwyfdrcdvstb (3)

vnaqrdbhftwlnvan

فهرست