چشم انداز

این گروه با هدف تدوین اولویت‌های پژوهشی و سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه غذا و تغذیه و ارائه مشاوره تخصصی به سازمان‌های ملی و منطقه‌ای، پایش و ارزشیابی وضعیت تغذیه در جامعه، ارتقاء سطح علمی- پژوهشی کارشناسان و دانشجویان مقاطع مختلف و همچنین ایجاد مکانیسم‌های بهبود و ارتقاء پژوهش و آموزش در رفع تنگناهای موجود تغذیه‌ای و طراحی و اجرای برنامه‌های استراتژیک انستیتو ایجاد گردید.

رسالت

 • شناسایی مسائل غذا و تغذیه در کشور و ارائه روش‌های مناسب جهت حل مشکلات
 • تدارک مبناهای علمی در زمینه مسائل غذا و تغذیه در کشور
 • ایجاد ارتباط میان مواضع علمی و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت به عنوان یک وظیفه ملی
 • کاربرد مداوم و مؤثر تازه‌های علم و تکنولوژی در ایران و جهان در سیستم تصمیم‌گیری و اجرایی کشور
 • طراحی و برنامه‌ریزی سیاست‌های امنیت غذا و تغذیه در سطوح مختلف جامعه
 • جهت دادن به پژوهش در انستیتو و وارد کردن نتایج تحقیقات در قضاوت‌های علمی و تعیین اولویت‌های پژوهشی
 • شناسائی نیازهای پژوهشی و رابطه با برنامه‌ریزی و اجرا در کشور
 • تشویق و ترغیب گروه‌های پژوهشی انستیتو و مراکز علمی به پژوهش با رعایت اولویت‌های پژوهشی
 • بررسی نقش تغذیه و صنایع غذایی به عنوان عاملی مهم در توسعه اقتصادی کشور
 • بررسی شاخصهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مؤثر در تغییر عادات و الگوی غذای خانوار و نقش سازمان‌های دولتی، غیر دولتی و بین‌المللی در این خصوص
 • ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های تحقیقاتی بخش‌های مختلف غذا و تغذیه (مشارکت بین بخشی)
 • بررسی و تدوین سیستم واحد پایش تغذیه کشور به ویژه در گروه‌های آسیب پذیر جامعه
 • ارتباط میان مشکلات امنیت غذایی و تغذیه‌ای و سیاست‌های بخش عمومی با توجه به نقش آموزشی و پژوهشی که این گروه دارد.
 • ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های تحقیقاتی بخش‌های مختلف غذا و تغذیه (مشارکت بین بخشی)
 • بررسی و تدوین سیستم واحد پایش تغذیه کشور به ویژه در گروه‌های آسیب پذیر جامعه
 • ارتباط میان مشکلات امنیت غذایی و تغذیه‌ای و سیاست‌های بخش عمومی با توجه به نقش آموزشی و پژوهشی که این گروه دارد.

دکتر فاطمه اسفرجانی
استادیار،دکترای تخصصی علوم بهداشتی
مدیر گروه
fesfarjani@hotmail.com

CV

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Esfarjani

دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
f_mohammadi_2001@yahoo.com

CV

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Mohammadinasrabadi

دکتر مرجان عجمی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

https://isid.research.ac.ir/Marjan_Ajami

دکتر عبدالصمد عابدی

استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
nutrition_abedi@yahoo.com
CV

https://isid.research.ac.ir/AbdolSamad_Aabedi

دکتر عزیزالله زرگران

استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
aziz.zargaran@gmail.com
CV

https://isid.research.ac.ir/Aziziollaah_Zargaraan

دکتر علی میلانی

استادیار، دکترای تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
alimilanibonab@gmail.com
CV

محمدرضا خوش فطرت

کارشناس

فاطمه ذاکریی آهویی

مسئول دفتر

بازنشستگان

دکتر مجید حاجی فرجی

دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV

مرحومه ناهید سالارکیا

مربی، کارشناسی ارشد علوم تغذیه

فهرست