1. گروه تحقیقات سیاست گذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه

چشم انداز

این گروه با هدف تدوین اولویت‌های پژوهشی و سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه غذا و تغذیه و ارائه مشاوره تخصصی به سازمان‌های ملی و منطقه‌ای، پایش و ارزشیابی وضعیت تغذیه در جامعه، ارتقاء سطح علمی- پژوهشی کارشناسان و دانشجویان مقاطع مختلف و همچنین ایجاد مکانیسم‌های بهبود و ارتقاء پژوهش و آموزش در رفع تنگناهای موجود تغذیه‌ای و طراحی و اجرای برنامه‌های استراتژیک انستیتو ایجاد گردید.

رسالت

 • شناسایی مسائل غذا و تغذیه در کشور و ارائه روش‌های مناسب جهت حل مشکلات
 • تدارک مبناهای علمی در زمینه مسائل غذا و تغذیه در کشور
 • ایجاد ارتباط میان مواضع علمی و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت به عنوان یک وظیفه ملی
 • کاربرد مداوم و مؤثر تازه‌های علم و تکنولوژی در ایران و جهان در سیستم تصمیم‌گیری و اجرایی کشور
 • طراحی و برنامه‌ریزی سیاست‌های امنیت غذا و تغذیه در سطوح مختلف جامعه
 • جهت دادن به پژوهش در انستیتو و وارد کردن نتایج تحقیقات در قضاوت‌های علمی و تعیین اولویت‌های پژوهشی
 • شناسائی نیازهای پژوهشی و رابطه با برنامه‌ریزی و اجرا در کشور
 • تشویق و ترغیب گروه‌های پژوهشی انستیتو و مراکز علمی به پژوهش با رعایت اولویت‌های پژوهشی
 • بررسی نقش تغذیه و صنایع غذایی به عنوان عاملی مهم در توسعه اقتصادی کشور
 • بررسی شاخصهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مؤثر در تغییر عادات و الگوی غذای خانوار و نقش سازمان‌های دولتی، غیر دولتی و بین‌المللی در این خصوص
 • ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های تحقیقاتی بخش‌های مختلف غذا و تغذیه (مشارکت بین بخشی)
 • بررسی و تدوین سیستم واحد پایش تغذیه کشور به ویژه در گروه‌های آسیب پذیر جامعه
 • ارتباط میان مشکلات امنیت غذایی و تغذیه‌ای و سیاست‌های بخش عمومی با توجه به نقش آموزشی و پژوهشی که این گروه دارد.
 • ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های تحقیقاتی بخش‌های مختلف غذا و تغذیه (مشارکت بین بخشی)
 • بررسی و تدوین سیستم واحد پایش تغذیه کشور به ویژه در گروه‌های آسیب پذیر جامعه
 • ارتباط میان مشکلات امنیت غذایی و تغذیه‌ای و سیاست‌های بخش عمومی با توجه به نقش آموزشی و پژوهشی که این گروه دارد.

دکتر فاطمه اسفرجانی
استادیار،دکترای تخصصی علوم بهداشتی
مدیر گروه
fesfarjani@hotmail.com

Dr. Esfarjani. cv

دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
f_mohammadi_2001@yahoo.com

Dr. Mohammadi. cv

دکتر مرجان عجمی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

دکتر عبدالصمد عابدی

استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
nutrition_abedi@yahoo.com
Dr. Abedi. cv

دکتر عزیزالله زرگران

استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
aziz.zargaran@gmail.com
Dr. zargaran. cv

دکتر علی میلانی

دکترای تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
alimilanibonab@gmail.com
Dr. Milani. cv

محمدرضا خوش فطرت

کارشناس

فاطمه ذاکریی آهویی

مسئول دفتر

فهرست