بررسی رابطه وضعیت دریافت تغذیه‌ای،‌ سارکوپنی و چاقی سارکوپنی با شدت بیماری و طول مدت بستری در بیماران سالمند مبتلا به کووید-19 در بیمارستان نیکان غرب

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه خانم الهام السادات احمدیانی- کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

چکیده پایان نامه خانم الهام احمدیانی.

فهرست