معرفی

گروه تغذيه باليني و رژيم درماني دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اولين گروه تغذيه باليني و رژيم درماني تشكيل شده در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور است. اين گروه در سال 1356 تحت عنوان گروه تغذيه انساني ايجاد گرديد و در سال 1389 نام آن به گروه تغذيه باليني و رژيم درماني تغيير يافت. اين گروه متشكل از اعضاء هيأت علمي متخصص در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني مي باشد كه آموزش دانشجويان تغذيه در مقاطع مختلف، پژوهش در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني و همچنين ارائه خدمات رژيم درماني به بيماران در كلينيك تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني دانشكده را بر عهده دارد.

چشم انداز

تبديل شدن به معتبرترين گروه تغذيه باليني و رژيم درماني در ايران در زمينه تربيت متخصصان برجسته و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در حوزه هاي تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني و همچنين ايجاد سيستم رژيم درماني تخصصي در بيمارستان ها

رسالت

آموزش دانشجويان در مقاطع مختلف رشته تغذيه به ويژه گرايش تغذيه باليني و رژيم درماني در مقاطع مختلف به نحوي كه داراي دانش نظري و مهارت عملي كافي در ارائه خدمات رژيم درماني، آموزشي و پژوهشي باشند.

اهداف

– راه اندازي رشته تغذيه باليني در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا

– راه اندازي دوره هاي آموزشي جهت تربيت Registered Dietitian (RD)

– ايجاد سيستم رژيم درماني تخصصي در بيمارستان ها به نحوي كه هر بخش بيمارستاني داراي حداقل يك رژيم درمان تخصصي ويژه آن بخش باشد.

– راه اندازي دوره هاي بازآموزي جهت فارغ التحصيلان رشته تغذيه در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني

– انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در حوزه هاي تخصصي مختلف تغذيه باليني و رژيم درماني

– انجام پژوهش در جهت شناخت مشكلات سيستم رژيم درماني در بيمارستان ها و كلينيك ها و حل مشكلات موجود

– ارتقاء سطح علمي و دانش کاربردي اعضاء هيأت علمي گروه تغذيه باليني و رژيم درماني

در حال حاضر فعاليت هاي گروه در سه زمينه به شرح زير صورت مي گيرد:

الف- فعاليت هاي آموزشي

– آموزش نظري دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تغذيه به ويژه در زمينه دروس مرتبط با تغذيه باليني و رژيم درماني

– آموزش عملي دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تغذيه (متناسب با واحدهاي عملي در نظر گرفته شده در هر مقطع تحصيلي) در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني در بخش هاي بيمارستاني (شامل قلب و عروق، غدد درون ريز، گوارش و كبد، نفرولوژي و دياليز، آنكولوژي، مغز و اعصاب، جراحي و بخش مراقبت هاي ويژه)، آموزش عملي مشاوره رژيم درماني در كلينيك تخصصي دانشكده در زمينه رژيم درماني در بيماران سرپايي و همچنين آشنايي با نحوه مديريت بخش غذا در بيمارستانها

– همكاري آموزشي در دوره هاي بازآموزي تخصصي جهت فارغ التحصيلان رشته تغذيه در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني

ب- فعاليت هاي پژوهشي

انجام تحقيقات بطور مستقل يا به صورت پايان نامه هاي تحقيقاتي در حوزه هاي تخصصي كه به شرح هستند:

– تغذيه باليني و رژيم درماني در چاقي

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي قلب و عروق

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي گوارش و كبد

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي كليه

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي غدد درون ريز و اختلالات متابوليک ارثي

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي مغز و اعصاب

– تغذيه باليني و رژيم درماني در سرطان ها

– تغذيه با لوله و تغذيه وريدي در استرس هاي متابوليك (شامل جراحي ، سوختگي، عفونت و غيره)

ج- فعاليت در زمينه ارائه خدمات رژيم درماني

اعضاي هيأت علمي گروه در حوزه تخصصي خود در شيفت عصر كلينيك تخصصي تغذيه و رژيم درماني دانشكده، يك روز در هفته در زمينه رژيم درماني بيماران انجام فعاليت مي كنند. همچنين يك روز در هفته نيز در يكي از بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در بخش مرتبط با حوزه تخصصي خود به ارائه مشاوره به بيماران مي پردازند.

دکتر سوده رازقی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
مدیر گروه
soodehrazeghi@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Soudeh_RazeghiJahromi

دکتر پروین میرمیران
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Parvin.mirmiran@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Parvin_Mirmiran

دکتر آزیتا حکمت دوست
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
A_hekmat2000@yahoo.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Azita_HekmatDoust

دکتر مهدی شادنوش
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
mshadnoush@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Shadnoosh

آقای دکتر حسین داوودی
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Hdavoodi@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/SeyedHossein_Davoudi

دکتر هادی طبیبی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
hadtabibi@yahoo.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Hadi_Tabibi

دکتر جواد نصرالله زاده
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
jnasrollahzadeh@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Javad_Nasrollahzadeh

دکتر زهرا شریعت پناهی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
nutritiondata@yahoo.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Zahra_VahdatShariatpanahi

دکتر آتوسا سعید پور
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Atoosa.saidpour@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Atousa_Saidpour

دکتر گلبن سهراب
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
golbonsohrab@yahoo.com
https://isid.research.ac.ir/Golbon_Sohrabi

دکتر احسان حجازی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
ehsanhejazi@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Ehsan_Hejazi

دکتر گلاله اصغری
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
g_asghari@hotmail.com
https://isid.research.ac.ir/Golaleh_Asghari

دکتر هدی سادات زاهدی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
hoda.s.zahedi@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Hoda_Zahedi

دکتر سمیه فتاحی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

صالحه احمدزاده
کارشناس گروه

بازنشستگان

دکتر سیدمسعود کیمیاگر
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه

دکتر فروغ اعظم طالبان
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه

دکتر فریده طاهباز
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

دکتر راهبه شاکرحسینی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

آزاده امین پور
مربی، دکترای علوم تغذیه

لیدا نوایی
مربی، کارشناسی ارشد علوم تغذیه

مهوش همت
مربی، کارشناسی ارشد بیوشیمی

پروین مستقیمی قمی
مربی، کارشناسی ارشد علوم بهداشتی

فهرست